Regulament campanie

REGULAMENT CAMPANIE

Regulamentul campaniei de promovare "Septembrie este Luna Inimii. Becel. Iubeste-ti inima"

 

 

 

1. Perioada desfasurarii campaniei de promovare: 1 septembrie - 30 septembrie 2013

2. Organizatorul campaniei de promovare "Septembrie este Luna Inimii. Becel. Iubeste-ti inima"

2.1 Organizatorul campaniei de promovare "Septembrie este Luna Inimii. Becel. Iubeste-ti inima" este S.C. McCann Profesional Communication SRL, societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Str. Jules Michelet nr 18, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/11495/2004, cod fiscal RO 16603741, cont nr. RO56INGB0001008162268910 deschis la ING BANK Bucuresti, avand numar de Operator de date cu caracter personal 25317, denumita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

2.2 Participarea la prezenta campanie de promovare implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament") precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

3. Durata si locul de desfasurare

3.1 Prezenta campanie de promovare se desfasoara incepand cu 1 septembrie ora 07:00 si pana pe 30 septembrie 2013, ora 21.00 in clinicile partenere Medsana din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Ploiesti, Sibiu, Suceava si Timisoara. Recoltarea si eliberarea rezultatelor pentru testul de colesterol gratuit se va face conform orarului de functionare al clinicilor participante.

3.2 Prezenta campanie este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea unor campanii publicitare care au ca scop stimularea vanzarii produselor organizatorului reglementate de Codul fiscal.

4. Scopul campaniei

4.1 Campania are drept scop promovarea produselor Becel in Romania.

4.2 Materialele promotionale care se acorda in cadrul campaniei de promovare constau in flyere oferite Participantilor ce contin invitatia la a-si face testul de colesterol total gratuit in clinicile partenere Medsana si sigla Becel. Toti participantii care vin cu flyerul Becel in clinicile partnere Medsana vor primi gratuit un test de colesterol, in limita a 15.000 teste pentru luna septembrie.

Flyerele vor fi oferite Participantilor in magazinele din orasele participante si in clinicile partenere Medsana.

5. Conditii de participare

5.1 Participarea la prezenta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

5.2 La prezenta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta de peste 18 ani, care are capacitate deplina de exercitiu (denumit in continuare "Participant"), rezidenta sau domiciliata in Romania.

Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

  • angajatii organizatorului
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei

De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

6. Modalitatea de desfasurare

6.1 Ce trebuie sa faca Participantul:

a. sa meagra in clinicile partenere Medsana si sa solicite testul de colesterol total gratuit

b. sa-si dea acordul de a participa la aceasta campanie (tabel nominal cu varsta, localitate si semnatura).

7. Acordarea serviciului de promovare

7.1 Materialele de promovare se vor acorda in magazinele din orasele participante si in clinicile partenere Medsana.

7.2 Servicile de promovare acordate nu pot fi inlocuite cu alte servicii de promovare si nici nu pot fi convertite in bani.

8. Modificarea prezentului regulament

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului.

9. Taxe

Serviciile de promovare acordate in cadrul campaniei promotionale sunt bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor, conform prevederilor Codului Fiscal si nu fac obiectul impozitarii veniturilor persoanelor fizice.

10. Limitarea raspunderii

10.1 Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2 Organizatorii campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de informatiile furnizate de catre Participant in cadrul cadrul clinicilor partenere Medsana.

10.3 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 1 octombrie 2013 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

10.4 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  • imposibilitatea unui participant de a primi gratuit testul de colesterol total
  • neprezentarea participantilor la clinicile partnere Medsana pentru a primi gratuit testul de colesterol
  • situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
  • Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa clinicilor partenere Medsana.

11. Prelucrarea datelor personale

11.1 Prin inscrierea la aceasta campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. McCAnn Profesional Communication S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum realizarea de rapoarte statistice cu privire la nivelul colesterolului.

McCann Profesional Communication S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 25317, la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

11.2 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

11.3 Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date in cardul aplicatiei: numele, prenumele, varsta si localitatea - informatiile facute publice de catre Participant in cadrul clinicilor partenere Medsana

11.4 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

  • dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
  • dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
  • dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

11.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, sector 1, Str. Jules Michelet nr 18, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.6 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

11.7 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

12. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

12.1 Poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei

12.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Regulamentul este disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.lunainimii.ro

Articole recent vizualizate